<< Quyển Hướng Dẫn >>

QTY COLOR MATTE UV GLOSS LINEN DIGITAL MAGNET
250 4/0 $30 $30 $35 $30 $104
  4/1 $35 $35 $40 $35 N/A
  4/4 $35 $35 $45 $45 N/A
500 4/0 $30 $30 $35 $30 $104
  4/1 $35 $35 $40 $35 N/A
  4/4 $35 $35 $45 $45 N/A
1,000 4/0 $30 $30 $35 $30 $104
  4/1 $35 $35 $40 $35 N/A
  4/4 $35 $35 $45 $45 N/A
2,500 4/0 $30 $30 $35 $30 $104
  4/1 $35 $35 $40 $35 N/A
  4/4 $35 $35 $45 $45 N/A
5,000 4/0 $30 $30 $35 $30 $104
  4/1 $35 $35 $40 $35 N/A
  4/4 $35 $35 $45 $45 N/A
COLOR CODES:  4/0 = 1 SIDE COLOR                               
                               4/1 = FRONT SIDE COLOR, BACK SIDE BW                                
                               4/4 = BOTH SIDES COLOR

KHU VỰC ĐẶT HÀNG

Những yêu cầu mà không có thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận đặt hàng.

Tên Bạn: Tên công ty:
Địa chỉ:
Thành phố: Tiểu bang: Mã vùng:
Điện thoại: Email:
Số lượng      Nguyên liệu:      Vật liệu:
Tải tập tin lên:
Tải tập tin lên:


Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng Ký
Quên Mật Khẩu ?
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Đảm bảo tối đa 6 giờ.

MẪU THIẾT KẾ

Những mẫu hoàn chỉnh nhất

DESIGN COPY PRINT

6830 STOCKTON BLVD. #200, SACRAMENTO, CA 95823

Điện Thoại: 916-421-5029          Email: info@dcpcenter.com

Webmaster by DCP Team | © 2012 All Rights Reserved

Là thành viên
Follow Us